Ingatlannet.hu logo

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

1.A Tájékozatató hatálya, célja

1.1 Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza (továbbiakban„Tájékoztató”) a Realio Kft. (székhely: 6722 Szeged, Mérey u. 12., cégjegyzékszám: 06-09- 012530, adószám: 14329685-2-06, EU adószám: HU14329685) továbbiakban: „Üzemeltető” az alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket.

1.2 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Üzemeltető különös tekintettel figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban „Grtv.”) rendelkezéseit.

1.3 A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

1.4 A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és, amennyiben alkalmazandó, személyre szabott formában történő nyújtása; a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, felvilágosítás adása, és működési problémák elhárítása; és a Felhasználási Feltételek érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

1.5 Az Üzemeltető által használt szerverek az Európai Unió területén belül, magán szerverteremben találhatóak meg.

2. Kezelt adatok

2.1 A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az Üzemeltető az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett felhasználó előzetes hozzájárulásával harmadik személy számára. A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

Az online hirdetések weboldalakon történő megjelenése során a webanalitikai és hirdetés- kiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie- kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következők lehetnek:

  • Böngésző típusa és annak beállításai;
  • Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
  • Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra stb.);
  • az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
  • egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a
  • Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;
  • az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.

2.2  A Szolgáltatás használata általában regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, bizonyos szolgáltatások használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A regisztrációkor kötelezően megadandó adatok a Felhasználó neve (megkülönböztetés céljából), e-mail címe (kapcsolattartás és tájékoztatás céljából), valamint telefonszáma (kapcsolattartás és tájékoztatás céljából). Utóbbi az Üzemeltető által üzemeletett Ingatlannet.hu weboldalon csak abban az esetben jelenik meg, hogy ha a Felhasználó hirdetést ad fel a weboldalon.

Üzemeltető bizonyos szolgáltatások esetében a Felhasználó lakcímének megadását is előírhatja, amelyeket az Üzemeltető kizárólag számlázási vagy ellenőrzési célból használ fel, az üzemeltetett weboldalon nem jelenik meg.

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó az ilyen szolgáltatásokat nem használhatja. Az

2.3 Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás keretében hirdetést ad fel, az Üzemeltető kezelni fogja az adott felhasználó hirdetésfeladással kapcsolatos adatait. A Szolgáltatás Üzemeltető részére fizetendő díjának elszámolásával és megfizetésével kapcsolatban a felhasználók részérő további adatok megadása válhat szükségessé.

2.4 Az Üzemeltető a Szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A Szolgáltatás használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.5 Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás keretében hirdetést ad fel, az Üzemeltető kezelni fogja az adott felhasználó hirdetésfeladással kapcsolatos adatait. A Szolgáltatás Üzemeltető részére fizetendő díjának elszámolásával és megfizetésével kapcsolatban a felhasználók részérő további adatok megadása válhat szükségessé.

2.6 Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

2.7 A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető is jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

2.8. A Szolgáltatás egyes részeit (például a fórumok üzemeltetését, felmérések végzését) az Üzemeltető adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően, csak az egyes felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az adott személy vagy cég saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

2.9 Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

2.10 Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.

2.11 A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosítót és jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót haladéktalanul módosítani.

2.12 A Szolgáltatás használatával a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).

2.13 A Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználó írásban, a Szolgáltatás oldalairól elérhető kapcsolatfelvételi funkción keresztül kérheti fiókja megszüntetését is. Az Üzemeltető, mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is a Szolgáltatás oldalairól elérhető kapcsolatfelvételi funkción keresztül.

2.14 Az Ingatlannet.hu-n megjelent valamennyi tartalmat, illetve egyéb publikált anyagot szerzői jog védi. Ezek bármilyen formában történő sokszorosítása, publikálása vagy egyéb jellegű felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért, illetve a hirdetésekhez feltöltött képekért!

3. Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

3.1 A jelen Tájékoztató 2. fejezetében felsorolt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Üzemeltető a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti.

3.2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik.

3.3 Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotörvény”).

3.4 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”).

4. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók

4.1 A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.

4.2 Az Üzemeltető a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

4.3 Az Üzemeltető a Capturly szolgáltatását használja. A Capturly cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat a Capturly Inc. Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Capturly Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Capturly Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Capturly Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a https://capturly.com/privacy honlapon érhető el.

4.4 Az Üzemelteteő a Matomo szolgáltatását használja. A Matomo cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat a Matomo.org Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Matomo.org átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Matomo.org megbízásából feldolgozzák az információkat. A Matomo.org „Adatvédelmi irányelvei” a https://matomo.org/privacy/ honlapon érhető el.

4.5 Az Üzemelteteő a Facebook szolgáltatását használja. A weboldal tartalmát a Felhasználó megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése. A cookie által tárolt adatokat a Facebook Inc. Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az adatokat. További információ a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.

4.6 Az Üzemeltető a geolad GmbH által generált, hirdetéstargeting és analitikai célokra haszált sütiket tartalmaz. A geolad GmbH sütiket használ a legrelevánsabb hirdetések kiszolgálásához és a hirdetési kampányok hatékonyságáról készült statisztikák készítéséhez a gyűjtött anonim demográfiai és webhasználati profilok alapján. A geolad sütik, a fentebb említettek mellett, webanalitikák elkészítéséhez is felhasználásra kerülnek annak érdekében, hogy a weboldalak jobb felhasználói élményt nyújthassanak látogatóiknak.
 A geolad szolgáltatásairól a böngészőjében a harmadik felektől származó sütik letiltásával, illetve a következő linken keresztül tud leiratkozni:
 https://lus.gtarget.info/nonrich/00040001/?pub=ingatlannet&action=optout

4.7 A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Adaptive Media (Sales Contact Szolgáltató Kft.) biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről az alábbi oldalon található további információ.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

5.1 Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető, vagy az adatfeldolgozó megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

5.2 Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

6. A Tájékoztató módosítása

6.1 Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen d. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás weboldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba.